Steunpunten

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het veld en de overheid met als belangrijkste taken:

  • praktijkondersteuning: een actieve dienstverlening leveren op het vlak van deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, management, publieksopbouw en -participatie, internationale samenwerking;
  • praktijkontwikkeling: een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van het veld en het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast onderzoek;
  • beeldvorming en communicatie: activiteiten en initiatieven organiseren en coördineren die de kennis over de sector bij het publiek, de overheid en in het buitenland bevorderen, en die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere cultuurparticipatie.

Kunsten. Vanaf 2006 kregen de steunpunten een plaats binnen het Kunstendecreet. De Vlaamse Regering beoogde daarmee de samenwerking tussen de verschillende steunpunten te bevorderen en synergie-effecten te genereren. Bedoeling was om de activiteiten van de steunpunten meer op elkaar af te stemmen, schaalvoordelen te realiseren, disciplineoverschrijdende activiteiten te bevorderen en zo een bijdrage te leveren tot het geïntegreerde cultuurbeleid. De steunpunten werken overigens ook actief samen met Cultuurnet Vlaanderen.

De steunpunten voor het kunstenveld zijn het Vlaams Theater Instituut (VTi), het Muziekcentrum Vlaanderen (MCV), het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM, ontstaan uit de samenwerking van het steunpunt voor audiovisuele kunsten IAK en het steunpunt voor beeldende kunsten IBK, die beiden gesubsidieerd werden voor de periode 2006-2009).

De steunpunten leunen in de eerste plaats elk aan bij een specifieke discipline. Festivals, kunstencentra, werkplaatsen, kunsteducatieve initiatieven en sociaal-artistieke werkingen kunnen echter aankloppen bij het steunpunt dat het dichtst bij hun werkingsgebied aansluit.

Met het in voege treden van het Kunstendecreet kregen de steunpunten een sensibiliserende opdracht inzake de bevordering van de culturele diversiteit. Eerder dan een apart beleid te voeren rond culturele diversiteit wil de Vlaamse overheid een geïntegreerde aanpak bevorderen door in alle steunpunten en kunstenvelden aandacht te schenken aan culturele diversiteit.

De steunpunten gaven in 2011 verder uitvoering aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in hun beleidsplannen 2010-2012. De samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse Regering voor deze periode werden op 18/3/2011 gesloten.

In 2011 ontvingen de steunpunten binnen de sector kunsten de volgende subsidies:

STEUNPUNT BEDRAG IN EURO
VLAAMS THEATERINSTITUUT (VTI) 813.347,64
MUZIEKCENTRUM VLAANDEREN (MCV) 813.347,64
VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT (VAI) 428.077,70
INSTITUUT VOOR BEELDENDE, AUDIOVISUELE EN MEDIAKUNST (BAM) 642.116,56
TOTAAL 2.696.889,54