Beleidsontwikkelingen

Cultureel erfgoed

De Vlaamse overheid ontwikkelt een hedendaags cultureel-erfgoedbeleid vanuit twee hoofdaccenten.

Het eerste accent is de maatschappelijke inbedding van het cultureel erfgoed, naast de klassieke conservatie en ontsluiting. Dit centraal stellen van de gemeenschapsvorming maakt het cultureel erfgoed de motor voor zowel een economische als sociale en culturele dynamiek.

Het tweede is een immateriële benadering: het cultureel erfgoed bestaat slechts als het voortdurend wordt herdacht en herbenaderd. Ook de dingen bestaan niet zonder het weefsel van verhalen om hen heen. Deze accenten hebben ook te maken met de integrale visie op het gehele cultuurbeleid. Ook al is de bewaarfunctie de motor en de referentie, cultureel erfgoed bestrijkt de verschillende culturele functies.

Technisch gesproken, benaderen we het cultureel erfgoed als twee grote domeinen, het roerend cultureel en het immaterieel cultureel erfgoed. Het roerend cultureel erfgoed omvat objecten, informatie, culturele bronnen met een gemeenschappelijke betekenis: industrieeltechnisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, (cultuur)historisch of antropologisch. Het immaterieel cultureel erfgoed omvat beeldvorming via beschrijving of culturele bronnen, bijvoorbeeld allerhande verhalen en geschiedenissen.

 

Kunsten

Het Kunstendecreet van 2 april 2004 biedt een open en samenhangend kader voor alle kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren, architectuur, vormgeving, nieuwe media, en alle mengvormen daarvan. Het wil een aantal tijdelijke sectorale reglementen vervangen door één globale benadering van alle kunsten, met het oog op meer transparantie en objectiviteit.

Naast de administratieve vereenvoudiging van de regelgeving, biedt het decreet ook rechtszekerheid voor sectoren die vroeger ad hoc of via experimentele reglementen werden ondersteund. De reorganisatie van het gehele kunstenlandschap wil zo ook bijdragen tot gelijkberechtiging van de verschillende artistieke disciplines.

Over alle disciplines heen wordt een uniforme subsidieregeling voorzien, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling. Organisaties kunnen kiezen voor een projectmatige subsidiëring of een subsidie voor het geheel van hun werking in de vorm van twee- of vierjarige financieringsbudgetten. Verder wordt ook de ondersteuning van internationale initiatieven, kunsteducatieve of sociaal-artistieke projecten, publicaties en steunpunten voor alle sectoren op dezelfde leest geschoeid.

Niet alleen professionele organisaties, maar ook individuele artiesten kunnen gesubsidieerd. Kunstenaars zijn niet verplicht om eerst een organisatiestructuur rond hun artistieke werking te creëren om voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen.

 

Algemeen cultuurbeleid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - afdeling Beleid en Beheer vindt u informatie over het algemeen cultuurbeleid in Vlaanderen. De website richt zich naar het culturele veld, academici, studenten en iedereen die in cultuurbeleid geïnteresseerd is.