Sociaal-artistiek

Na een experimentele periode in de jaren 2001-2005, waarin sociaal-artistieke projecten op basis van een reglement werden gesubsidieerd, besliste de Vlaamse Regering in 2004 om sociaal-artistieke initiatieven in Vlaanderen definitief op te nemen in het Kunstendecreet van 2 april 2004, dat in voege kwam in 2006. Sindsdien kunnen de werking van organisaties met een sociaal-artistieke kerntaak en de projecten met een sociaal-artistieke inhoud binnen het Kunstendecreet worden gesubsidieerd.

Kenmerkend voor een sociaal-artistiek initiatief is een laagdrempelige werking waarbij processen worden opgezet met groepen en individuen die zich in een situatie van (sociaal-)culturele achterstelling bevinden. Deze initiatieven richten zich met andere woorden tot maatschappelijk kwetsbare groepen zoals personen in armoede, personen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen, personen van allochtone herkomst, gevangenen, etc. De doelgroepen worden begeleid door kunstenaars en/of educatieve, culturele of sociale werkers met als doel om, via deelneming aan en toeleiding tot de kunsten, de emancipatie en integratie te bevorderen en de culturele competentie te verhogen. Daarbij kan het artistieke werk zowel het middel tot als een element van het beoogde doel zijn. Het streven naar een brede sociale mix in het betrekken van deelnemers blijft een voortdurende uitdaging voor de sector.

Uit de praktijk blijkt dat de sociaal-artistieke werking in Vlaanderen verschillende benaderingen kent. De meerderheid van de organisaties vertrekt vanuit het doelgroepgericht werken. Een ander gedeelte van de sociaal-artistieke sector vertrekt vanuit een wijk- en/of buurtgerichte werking om deelnemers aan de verschillende projecten te kunnen bereiken. Beide manieren van werken zijn even waardevol en gelijkwaardig binnen de sociaal-artistieke sector.

 

Meerjarige werkingssubsidies

12 organisaties ontvingen in 2011 een meerjarige werkingssubsidie voor de periode 2010-2012 voor een totaalbedrag van 2.758.998,79 euro.

Naam Gemeente Werkvorm Subsidieperiode bedrag in euro
Bij de Vieze Gasten/Werkgroep voor Vormingsteater Gent organisatie 2010-2012 448.058,30
CAW Stimulans vzw Kortrijk organisatie 2010-2012 237.307,70
Globe Aroma Brussel organisatie 2010-2012 121.075,35
kleinVerhaal vzw Brugge organisatie 2010-2012 174.348,51
Murga vzw Borgerhout organisatie 2010-2012 77.488,22
Platform-K vzw Gent organisatie 2010-2012 101.703,29
Sering Borgerhout organisatie 2010-2012 295.423,86
Tutti Fratelli Antwerpen organisatie 2010-2012 174.348,51
Unie der Zorgelozen vzw Kortrijk organisatie 2010-2012 419.442,73
Victoria Deluxe Gent organisatie 2010-2012 433.750,52
Wit.h Kortrijk organisatie 2010-2012 198.563,58
Zinneke Brussel organisatie 2010-2012 77.488,22
Totaal       2.758.998,79

 

Projectsubsidies aan organisaties

In het najaar van 2010 werden 6 aanvragen ingediend, en in het voorjaar van 2011 werden 11 aanvragen ingediend voor het bekomen van een subsidie voor een sociaal-artistiek project. In totaal 7 organisaties ontvingen een subsidie voor een bedrag van 212.000 euro.

 

periode organisatie project gemeente werkvorm bedrag in euro
1ste ronde compagnie Tartaren Nonkel Wanj Leuven organisatie 22.000,00
1ste ronde MartHa!tentatief vzw Polen op zondag Borgerhout organisatie 10.000,00
1ste ronde Mister Wolf vzw Een Familiedrama Lierde organisatie 45.000,00
2de ronde Braakland/ZheBilding Luide Muziek Kessel-Lo organisatie 20.000,00
2de ronde CAW Piramide Verzilverd Kortrijk organisatie 35.000,00
2de ronde Kopspel vzw Ford Escort Borgerhout organisatie 50.000,00
2de ronde Madam Fortuna De Man in de Reus Borgerhout organisatie 30.000,00
Totaal         212.000,00

 

Kunstenaars

Hoewel de bestaande vormen van ondersteuning voor kunstenaars binnen het Kunstendecreet ook open staan voor sociaal-artistieke projecten met een omkaderende functie, worden hiervoor zelden aanvragen ingediend. In 2011 werd er geen aanvraag ingediend.