Missie en taken

Missie

Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse overheid, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel erfgoedlandschap.

Het agentschap gaat het engagement aan om een uniek en centraal knooppunt van expertise te worden.

In onze permanente professionele ontwikkeling staan toekomstgerichtheid, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, voortdurend verbeteren, samenwerken, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, enthousiasme en integriteit centraal.


Taken

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft tot taak binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed:

  • het erkennen, subsidiĆ«ren, adviseren, inspecteren, controleren en evalueren van actoren;
  • het ondersteunen van de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers;
  • het aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen;
  • het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten;
  • het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren;
  • het aansturen van cultuurspreidende initiatieven;
  • het zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten;
  • het geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement;
  • het beheer van het Frans Masereelcentrum, het Kasteel van Gaasbeek en de Landcommanderij Alden Biesen;
  • het beheer van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.