Begroting

De beschikbare middelen hebben enerzijds betrekking op de eigen werking (apparaatskredieten: lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, …) en anderzijds op de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid (subsidies, dotaties, aankopen van kunstwerken, …).

De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de beide beleidsvelden, kunsten en erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om middelen ter uitvoering van respectievelijk het Kunstendecreet en het Cultureel–erfgoeddecreet.

Daarnaast zijn er ook middelen die betrekking hebben op beide velden samen (communicatie, subsidies voor publicaties, subsidies art. 62 bis Financieringswet, subsidies aanvullende tewerkstelling…).

 

Apparaatskredieten

De loonkredieten kenden een lichte stijging tegenover 2010 (6.981.000 euro) tot een bedrag van 7.131.000 euro. Dit vond zijn oorzaak onder andere door bijkomende middelen sociale maribel en in een overheveling van de middelen voor het woon-werkverkeer vanuit de werkingsmiddelen naar de loonkredieten.  De werkingsmiddelen van het agentschap daalden hierdoor verder van 571.000 euro in 2009 naar 433.000 euro in 2010 en tot slot naar 392.000 euro in 2011.

APPARAATSKREDIETEN BEDRAG IN EURO
LOONKREDIETEN HOOFDBESTUUR, LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN, KASTEEL VAN GAASBEEK 7.131.000,00
WERKINGSMIDDELEN (EXCLUSIEF ICT-MIDDELEN*) 392.000,00
TOTAAL 7.523.000,00
* ICT-middelen worden gemeenschappelijk beheerd, samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.


Beleidskredieten

In totaal werd er 200.985.089,70 euro aan beleidskredieten in de begroting ingeschreven (in 2010 bedroegen de beleidskredieten in totaal 203.660.000,00 euro).

BELEIDSKREDIETEN BEDRAG IN EURO
ERFGOED 35.285.000,00
KUNSTEN 159.053.506,89
KUNSTEN EN ERFGOED 6.646.582,81
TOTAAL 200.985.089,70