Voorwoord

Met dit jaarverslag zetten we een stap verder in de uitbouw van een permanent digitaal platform, waarin we rapporteren  over actuele beleidsonderwerpen en cijfers en duiding geven over overheidsinitiatieven in het kunsten- en erfgoedlandschap.

We onthouden 2011 als een jaar van intense voorbereiding voor de meerjarige subsidieronde kunsten. De ervaringen die we opbouwden met de verschillende rondes sinds het ontstaan van het Kunstendecreet resulteerden in een gedegen scenario en dito draaiboek, zodat iedereen die van dichtbij betrokken is bij deze intensieve periode degelijk geoutilleerd aan de slag kon gaan.

Op bestuursniveau ligt de nadruk sterk op samenwerking. We werkten in het erfgoedveld verder aan de beleidsafstemming tussen de verschillende bestuursniveaus. Via aanpassingen van het Cultureel-erfgoeddecreet geven we intussen mee uitvoering aan het Planlastendecreet.

In het kader van de interne staatshervorming zetten we een traject op dat moet leiden tot een lokaal kunstenbeleid enerzijds en een scherpere afbakening van de rol van de provincies in het kunstenbeleid anderzijds.

Met het oog op een optimalisering van onze dienstverlening werd een oefening rond een nieuw personeelsbehoeftenplan opgezet en tevens een bevraging opgezet om meer en beter inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van onze klanten.

Een en ander situeert zich in tijden van schaarste en besparingen waardoor het agentschap uitgedaagd wordt om met deze uitdagingen om te gaan met veel zin voor creativiteit en innovatie.

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal