Regelgeving

De regelgeving voor de subsidiëring van professionele kunstdisciplines is sinds 1 januari 2006 verankerd in het Kunstendecreet. Dit decreet biedt een open en samenhangend kader voor alle kunstvormen (met uitzondering van literatuur en film): podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren (niet-literaire segment van algemeen-culturele en kunstkritische publicaties), architectuur, vormgeving, nieuwe media, en alle mengvormen daarvan. Over alle disciplines heen wordt een uniforme subsidieregeling voorzien, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling.

De advies- en beslissingsmomenten in de eerste jaren van de toepassing van het decreet vormden een interessante praktijktest. Zij brachten een aantal technische en inhoudelijke knelpunten aan het licht die mee aan de basis lagen van de decreetwijziging in 2008.

Een bijkomende aanpassing die hierbij werd doorgevoerd, is de toekenning van driejarige werkingssubsidies als een beslissing moet worden genomen in een jaar waarin er verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvinden. Deze situatie deed zich voor in 2009. De beslissing die in 2009 is genomen over de aanvragen voor een meerjarige subsidie heeft dan ook voor alle organisaties betrekking op de periode 2010-2012, ongeacht of zij voordien voor twee dan wel vier jaar werden gesubsidieerd.

De volledige regelgeving vindt haar neerslag in de volgende teksten:

  • het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 houdende de uitvoering van het Kunstendecreet van 23 april 2004
  • het decreet van 3 juni 2005 tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2006 houdende bepaling van aanvullende beoordelingscriteria ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het Kunstendecreet van 2 april 2004
  • het decreet van 22 december 2006 houdende de wijziging van het Kunstendecreet van 2 april 2004
  • het decreet van 20 juni 2008 tot wijziging van het Kunstendecreet
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 22 december 2006 en 20 juni 2008.

De bepalingen van het laatste gewijzigde decreet en uitvoeringsbesluit die betrekking hebben op de subsidiëring zijn voor het eerst toegepast op alle aanvragen tot subsidiëring vanaf 1 januari 2010. De bepalingen die betrekking hebben op de subsidiëring van Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn in werking getreden op 1 januari 2011.