Nominatim/ niet gereglementeerde toelagen

Beheersubsidies

Sommige organisaties ontvangen naast hun werkingssubsidie als kunstenorganisatie ook een beheersubsidie voor de exploitatie van de infrastructuur. Behalve de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werken die organisaties in een gebouw dat eigendom is van de Vlaamse overheid.

Brusselse Podia. In 2011 werden onder de noemer Brusselse Podia de subsidies opgenomen die dienen voor het beheer van de infrastructuur van het Kaaitheater, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, en de Beursschouwburg. Daarnaast zijn er onder diezelfde noemer middelen voorzien voor de werking van Flagey en de huur van het Flageygebouw door Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Orkest.

  • KVS. Bij het in gebruik nemen van de vernieuwde gebouwen van de KVS werd een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan de KVS voor de exploitatie van de gebouwen.
  • Kaaitheater. Het speelvlak van de ruimte Lunatheater is inhoudelijk toevertrouwd aan vzw Kaaitheater. De kantoorverdiepingen van het Lunagebouw bieden onder meer onderdak aan het Vlaams Theaterinstituut (VTi), de Federatie van Erkende Culturele Centra (FeVeCC) en het Overleg Kunsten Organisaties (oKo) en vormen als dusdanig één groot centrum van culturele organisaties.
  • Flagey. De vzw Flagey ontving in 2011 een totale subsidie van 1.105.832,50 euro, aan de ene kant voor de artistieke werking van de organisatie als kunstencentrum en aan de andere kant voor de residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Begin 2007 werd hierover tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten.
  • Beursschouwburg. Na de renovatie van de Beursschouwburg werd voor het in gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur een overeenkomst gesloten tussen de vzw Beursschouwburg en de Vlaamse Gemeenschap.
organisatie bedrag in euro
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 483.746,45
KAAITHEATER (INFRASTRUCTUURBEHEER) 594.625,15
FLAGEY (WERKING +HUUR) 1.105.832,50
BEURSSCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 295.148,66

Theater Stap

De vzw Theater Stap uit Turnhout neemt een specifieke plaats in binnen de podiumkunstensector. De organisatie is op een professionele leest geschoeid maar laat in haar producties voornamelijk mentaal gehandicapte spelers optreden. Vanwege die specificiteit wordt het gezelschap buiten het Kunstendecreet gesubsidieerd. In 2011 kreeg Theater Stap een werkingssubsidie van 305.000 euro.

 

Kunst in Huis

De vzw Kunst In Huis werkt rond kunstuitleen aan particulieren en bedrijven en draagt zo bij tot de verspreiding, promotie en ondersteuning van (het werk van) hedendaagse Vlaamse beeldende kunstenaars. De vzw wordt door de Vlaamse overheid voor haar werking ondersteund en kreeg in 2011 een budget van 538.000 euro.

In 2011 werden er onderhandelingen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgestart voor de periode 2012-2014.

Letterenbeleid

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), opgericht bij decreet van 30 maart 1999, ondersteunt sinds 2000 het literaire segment van de letteren. Sinds 2002 coördineert en stimuleert de Stichting Lezen de leesbevordering. Deze beide actoren spelen een cruciale rol in het letterenbeleid en omvatten het volledige veld van creatie tot lezer. Ook Ons Erfdeel, de Nederlandse Taalunie (NTU), het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) geven al sinds vele jaren het beleid mee gestalte. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren een aantal nominatim subsidies toegekend binnen het letterenbeleid voor organisaties in een specifieke niche, concreet het Centrum voor de Vlaamse Strip en het Poëziecentrum (PC).

Het letterenveld is rijk geschakeerd en biedt vele mogelijkheden tot het voeren van een stimulerend letterenbeleid. Tegelijkertijd is er echter ook een grote versnippering tussen de organisaties die met letteren in de breedste zin van het woord bezig zijn. Ze worden via verschillende kanalen (VFL, Kunstendecreet, nominatim etc.) ondersteund en de taakafbakening is niet altijd even helder. De minister heeft in haar beleidsnota aangegeven dat ze wenst te werken aan een meer geïntegreerd letterenbeleid. In de loop van 2010 werd via verschillende gesprekken afstemming gezocht over de aanpak van deze beleidsintentie. In 2011 vertaalde zich dat in concrete maatregelen en afspraken die de organisatiestructuur van het gesubsidieerde letterenveld doorzichtiger maken en een betere afstemming tussen de verschillende organisaties mogelijk maakt.

Vlaams Fonds voor de Letteren

In 2011 ontving het Vlaams Fonds (VFL) een dotatie van 3.776.000 euro. Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven. Het VFL heeft een uitgebreid pallet aan subsidiemogelijkheden, meer info hierover is te vinden op www.fondsvoordeletteren.be.

In de loop van 2011 werd onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst met het VFL voor de periode 2012-2015. Hierin wordt - naast de afspraken rond de bestaande werking - ook een sleutelrol aan het VFL gegeven in het traject van een beter geïntegreerd letterenbeleid. Zo zal de bevoegdheid over een aantal organisaties, concreet Passa Porta, Het Beschrijf, het Poëziecentrum en Strip Turnhout, in de loop van 2012 en 2013 aan het VFL worden overgedragen, en zullen deze organisaties vanuit het VFL worden gesubsidieerd. Vanaf 1 januari 2012 geldt dit al voor Strip Turnhout.

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld. De Taalunie werkt met vijfjarige beleidsplannen, de huidige periode loopt van 2008 tot en met 2012. De subsidie aan de Nederlandse Taalunie bedroeg in 2011 3.694.000 euro.

Stichting Lezen

Stichting Lezen Vlaanderen wordt gesubsidieerd vanuit het Participatiedecreet. De organisatie werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen via leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden (Boekbaby’s, de Jeugdboekenweek, Iedereen Leest, enzovoort). Daarnaast stimuleert de organisatie ook onderzoek naar lezen en leescultuur. De opgebouwde kennis en ervaring wil ze delen met professionelen uit binnen- en buitenland.

Het Focuspunt Jeugdliteratuur, dat ondersteund wordt vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren (vanaf 2012 gebeurt dit via de subsidie toegekend in het kader van het Participatiedecreet waardoor Stichting Lezen nog slechts via 1 subsidiekanaal ondersteund wordt), heeft een bijzondere opdracht binnen de Stichting Lezen. Centraal staat een gespecialiseerde bibliotheek met een uitgebreide collectie kinder- en jeugdboeken. Met behulp van de bibliotheek, de elektronische informatiemiddelen en de expertise van de medewerkers vergroot Stichting Lezen de kennis van de kinder- en jeugdliteratuur, stimuleert ze de studie ervan, bevordert ze de deskundigheid van leesbevorderaars in Vlaanderen en versterkt ze de kennis van de Vlaamse jeugdliteratuur in het buitenland.

Eind 2010 werd er onderhandeld over een nieuwe overeenkomst die in januari 2011 werd gesloten. Deze had slechts een looptijd van 1 jaar omwille van de aan de gang zijnde evaluatie van het Participatiedecreet. Intussen zitten de onderhandelingen over een nieuwe meerjarige overeenkomst (2012-2015) in de finale fase. In die nieuwe overeenkomst wordt ook uitvoerig ingegaan op de rol van stichting Lezen in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid en de samenwerking met het VFL in bijzonder.

De subsidie aan SLV bedroeg in 2011 1.086.000 euro.

Ons Erfdeel

De Stichting Ons Erfdeel werd in 1970 opgericht met als doel het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het internationaal bekendmaken van de cultuur van Vlaanderen en Nederland. In 2001 werden de structurele werkingssubsidie en de verschillende projectsubsidies (ook internationale) samengevoegd en globaal in een nominatim basisallocatie ingeschreven.

Ons Erfdeel vzw wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken. Ons Erfdeel vzw doet dat door het uitgeven van:

  • Ons Erfdeel – Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift
  • Septentrion – Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas. Revue trimestrielle
  • The Low Countries – Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook
  • De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Francais – Tweetalig jaarboek
  • boeken in diverse talen over aspecten van de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

In 2011 werd een nieuwe meerjarige overeenkomst gesloten met Ons Erfdeel voor de periode 2011-2015. In 2011 ontving de organisatie een subsidie van 714.000 euro.

Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

Deze organisatie ontving een subsidie van 126.000 euro voor 2011. Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek is verantwoordelijk voor de beschrijving en de indexering van de Vlaamse publicaties en geeft jaarlijks in samenwerking met het gelijknamige Nederlandse Bureau een bibliografie uit van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap.

Centrum voor de Vlaamse strip

Vanuit de bestaande werking van Strip Turnhout, is de uitbouw van een Vlaams stripcentrum gestart. Om deze start van dichtbij te kunnen volgen werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2011 bedroeg de subsidie aan Strip Turnhout 116.000 euro. Vanaf 2012 wordt de organisatie ondersteund vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Poëziecentrum

Vanaf 2009 wordt het Poëziecentrum niet langer vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren gesubsidieerd, maar is de organisatie ad nominatim opgenomen in de begroting. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2009–2012. Het Poëziecentrum kreeg in 2011 een subsidie van 292.000 euro.