Afdelingsoverschrijdend

Memoriaaldecreet

Op 15 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het decreet ‘houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede’, kortweg het Memoriaaldecreet, goed. Dit decreet voegt de verschillende subsidiesporen aan het IJzermemoriaal samen, zowel voor het beheer van het gebouw en de site als voor de culturele werking.

Het decreet voorziet in het sluiten van een beheersovereenkomst voor een periode van vijf jaar op basis van een beleidsplan. De eerste beleidsperiode is 2012–2016. De beheerders van het IJzermemoriaal dienden begin september 2011 een beleidsplan in, op basis waarvan in de eerste helft van 2012 een eerste beheersovereenkomst gesloten zal worden.

 

Vlaams Archiefdecreet

Het eerste uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende de administratief-juridische archiefwerking (kortweg het Archiefdecreet) van 5 augustus 2010 werd in 2011 door het departement Bestuurszaken verder opgemaakt. Dit besluit zal de kwaliteitscriteria voor het archiefbeheer, de oprichting van het steunpunt en de oprichting van de selectiecommissies regelen. De afdeling Erfgoed maakte in 2011 deel uit van de ambtelijke werkgroep die de opmaak van beide uitvoeringsbesluiten inhoudelijk heeft ondersteund.

Aansluitend bij het overleg in het kader van de opmaak van de uitvoeringsbesluiten, ging in 2011 overleg tussen het agentschap Kunsten en Erfgoed en het departement Bestuurszaken van start over de raakvlakken die bestaan tussen het Archiefdecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet. De publiekrechtelijke archieven die als ‘zorgdragers’ onder het Archiefdecreet vallen komen immers bijna allemaal in aanmerking voor het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel als collectiebeherende culturele archiefinstelling. De daaraan verbonden criteria en voorwaarden overlappen deels met verplichtingen uit het Archiefdecreet. Een optimale afstemming hierrond wordt beoogd door het in kaart brengen van de raakvlakken en het maken van afspraken. Dit traject wordt in 2012 vervolgd.

 

Afstemming roerend erfgoed / onroerend erfgoed

In het kader van de verdere afstemming tussen het beleid voor het roerend en immaterieel erfgoed enerzijds en het onroerend erfgoed anderzijds kwamen werkgroepen samen om drie onderwerpen te bespreken: de depotproblematiek, de relatie met steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de afstemming van de Erfgoeddag en Open Monumenten Dag. Beide administraties stelden een gezamenlijke nota op aan beide ministers.