Steun aan cultureel-erfgoedorganisaties

Regelgeving

Cultureel-erfgoeddecreet

 • decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2009
 • besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering
 • besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en de indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau.

Met het Cultureel-erfgoeddecreet:

 • zet de Vlaamse Gemeenschap in op een eengemaakt en performant steunpunt
 • kent de Vlaamse Gemeenschap een kwaliteitslabel toe aan musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken
 • bouwen de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de steden en gemeenten een complementair cultureel-erfgoedbeleid uit in het kader van het protocol van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedinstellingen en –organisaties op Vlaams en internationaal niveau
 • ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap het lokale cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants met een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap het regionale cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants met provincies
 • wordt het beleid voor het cultureel erfgoed en het beleid voor het onroerend erfgoed op elkaar afgestemd via een protocol
 • subsidieert de Vlaamse Gemeenschap ook projectmatig.

Belangrijke kenmerken van het Cultureel-erfgoeddecreet:

 • Een geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid betekent dat het beleid afgestemd wordt op andere beleidslijnen en -domeinen zoals het kunstenbeleid, jeugdbeleid, het seniorenbeleid, het toeristisch beleid maar ook in interactie treedt met onderwijs en afgestemd is op het beleid voor het onroerend erfgoed.
  Een integraal cultureel-erfgoedbeleid wil zeggen dat er zowel aandacht gaat naar de zorg voor het cultureel erfgoed en dus naar behoud en beheer, depots, inventarisatie, maar ook dat er voldoende aandacht is voor publiekswerking, onderzoek, educatie …
 • Een complementair cultureel-erfgoedbeleid betekent dat het beleid van de verschillende bestuursniveaus op elkaar is afgestemd. Hierover werd een protocol van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG. Het protocol bevat afspraken over de samenwerking en de taakverdeling met het oog op de ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector.
 • De Vlaamse overheid en de provincie- en gemeentebesturen staan in voor de structurele financiering en ondersteuning van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Elk bestuursniveau richt zich daarbij op de financiering van de werkingen die relevant zijn voor respectievelijk Vlaanderen, de provincie, de stad of de gemeente. De indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse, regionale of lokale niveau vormt de basis voor het bepalen van deze verantwoordelijkheid. Deze indeling drukt geen waardeoordeel uit. Ze geeft aan wie verwacht wordt een verantwoordelijkheid op te nemen voor de ondersteuning van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.
 • De Vlaamse overheid draagt een verantwoordelijkheid voor cultureel-erfgoedorganisaties die een relevantie hebben voor Vlaanderen.
 • De provincies dragen een verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoedorganisaties die een regionale werking ontwikkelen en die bijdragen aan een streekgericht cultureel-erfgoedbeleid.
 • De gemeenten dragen een verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoedorganisaties die een lokale werking ontwikkelen. Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze een visie ontwikkelen over de lokale inbedding van cultureel-erfgoedorganisaties.
 • De vaak complexe ontstaansgeschiedenis van bepaalde collecties cultureel erfgoed en van de beherende cultureel-erfgoedorganisaties zorgt ervoor dat de hoofdverantwoordelijkheid steeds bij de eigenaar van de collectie of het bevoegde gezag van de cultureel-erfgoedorganisatie ligt. 
Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet in opmaak 

In de loop van 2011 werkte het agentschap aan de opmaak van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet, dat het bestaande decreet zal vervangen. De aanleiding om het Cultureel-erfgoeddecreet aan te passen is het Planlastendecreet. Het Planlastendecreet hertekent de beleids- en beheerscyclus en legt nieuwe algemene regels op over de wijze waarop gemeenten en provincies subsidies aanvragen en verantwoorden bij de Vlaamse overheid. Op basis van het huidige Cultureel-erfgoeddecreet sluit de Vlaamse Gemeenschap convenants af met provincies en gemeenten. Het Cultureel-erfgoeddecreet moet dan ook aangepast worden aan deze nieuwe algemene regels.

Het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet brengt evenwel nog andere wijzigingen met zich mee. Er zijn een aantal technische aanpassingen. Enerzijds resulteert dit in een eenvoudigere regelgeving, anderzijds worden een aantal tekortkomingen weggewerkt die het Rekenhof vaststelde.

Daarnaast worden er beperkte inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd op het bestaande decreet. De voornaamste is dat het instrument van de projectsubsidies wordt uitgebreid naar structureel gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

De definitieve goedkeuring van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet is voorzien in 2012. In de loop van 2012 worden er nieuwe uitvoeringsbesluiten opgemaakt.

Memoriaaldecreet

Op 15 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement het decreet ‘houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede’, kortweg het Memoriaaldecreet, goed. Dit decreet voegt de verschillende subsidiesporen aan het IJzermemoriaal samen, zowel voor het beheer van het gebouw en de site als voor de culturele werking.

Het decreet voorziet in het sluiten van een beheersovereenkomst voor een periode van vijf jaar op basis van een beleidsplan. De eerste beleidsperiode is 2012–2016. De beheerders van het IJzermemoriaal dienden begin september 2011 een beleidsplan in, op basis waarvan in de eerste helft van 2012 een eerste beheersovereenkomst gesloten zal worden.

Sportschuttersdecreet

 • decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008
 • besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter.

In 2006 werd de federale wapenwet aangepast. In de wet werd ingeschreven dat de gemeenschappen voor het sportschieten een regeling konden uitwerken. De sportschutterslicentie heeft een centrale rol in die regeling.

De Vlaamse overheid koos ervoor om ook het volksculturele sportschieten op te nemen in het Sportschuttersdecreet. Sportschutterslicenties kunnen onder meer uitgereikt worden door organisaties erkend op basis van het Decreet op de Volkscultuur of organisaties gesubsidieerd op basis van artikel 26 van het Cultureel-erfgoeddecreet als ze voldoen aan de voorwaarden van het Sportschuttersdecreet. De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw verkreeg de machtiging om deze licenties uit te reiken.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed werd, samen met BLOSO, door de Vlaamse Regering aangeduid om het Sportschuttersdecreet uit te voeren. Het agentschap volgt de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw op. BLOSO volgt deze regeling op voor de organisaties die erkend zijn op basis van sportdecreten.

Het agentschap functioneert ook als beroepsinstantie voor de sportschutters. In 2011 ging één sportschutter in beroep tegen een beslissing tot intrekking van zijn voorlopige sportschutterslicentie. Het agentschap formuleerde hierover een advies aan de minister bevoegd voor Sport, de heer Philippe Muyters.

Op 28 oktober 2011 besliste de Vlaamse Regering om de aanvraag van de Federatie van Historische Schuttersgilden vzw voor subsidiëring op het Cultureel-erfgoeddecreet als landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur niet goed te keuren. Als gevolg hiervan moet de machtiging van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw als schietsportfederatie voor het verlenen, intrekken, schorsen, en beperken van de sportschutterslicentie en van de voorlopige sportschutterslicentie en voor de organisatie van de theoretische en praktische proeven worden ingetrokken. De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, heeft op 14 december 2011 beslist om de machtiging van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw in te trekken vanaf 1 januari 2012.

 

Kwaliteitslabel

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden kwaliteitslabels toegekend aan musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Hiermee wordt de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties erkend. De erkenning is uitdrukkelijk losgekoppeld van subsidiëring.

Het beheren van een collectie cultureel erfgoed is een cruciale voorwaarde voor de toekenning van het label. Deze collectie dient door een cultureel-erfgoedgemeenschap als voldoende waardevol worden beschouwd om in een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie te worden ondergebracht. De organisatie moet bovendien een kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking uitoefenen. De kwaliteitsvolle en evenwichtige uitoefening van de vier basisfuncties staat hierbij centraal: verzamelen, behoud en beheer, onderzoek en de publieksgerichte functie.

De organisatie moet ook garanties geven voor de continuïteit van haar werking en voor een degelijk en verantwoord bestuur. Het kwaliteitslabel is geldig zolang de organisatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Het erkenningsteken van erkend museum, erkende culturele archiefinstelling of erkende culturele erfgoedbibliotheek wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht bij de hoofdingang van de organisatie.

Er dienden in 2011 13 organisaties een aanvraag in voor een kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid erkend museum, door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling of door de Vlaamse overheid erkende culturele erfgoedbibliotheek.

Een pool van deskundigen kwam op 18 februari 2011 bijeen. Uit deze pool van deskundigen werden in 2011 de 13 visitatiecommissies samengesteld voor de advisering van de aanvragen voor de toekenning van het kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid erkend museum, door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling of door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek.

Volgende organisaties kregen een kwaliteitslabel toegekend. Het betrof steeds het kwaliteitslabel ‘door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek’:

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
 • Provinciale Bibliotheek Limburg, Hasselt
 • Openbare Bibliotheek Brugge, Brugge
 • Universiteitsbibliotheek Gent, Gent
 • Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek KU Leuven, Leuven
 • KADOC – erfgoedbibliotheek, Leuven.

Voor KADOC is dit een bijkomend kwaliteitslabel naast deze van culturele archiefinstelling. Organisaties die een kwaliteitslabel toegekend kregen, worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Met de zeven nieuwe toegekende kwaliteitslabels zijn er in totaal 78 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 8 culturele archiefinstellingen, 8 culturele erfgoedbibliotheken en 62 musea. De lijst van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties bevat volgende gegevens:

 • de officiële naam en contactgegevens
 • het adres waar de collectie geraadpleegd kan worden
 • het webadres.
Erkende musea
Organisatie Gemeente
Bakkerijmuseum Walter Plaetinck, Zuidgasthuishoeve (Bakkerijmuseum) Veurne
Broelmuseum Kortrijk
Bruggemuseum Brugge
De Wereld van Kina Gent
Design museum Gent Gent
Diamantmuseum Provincie Antwerpen Antwerpen
Erfgoedsite Tienen Tienen
FeliXart Museum Drogenbos
Groeningemuseum Brugge
het Groentemuseum ('t Grom) Sint-Katelijne-Waver
Het Huis van Alijn Gent
Het MOT | Museum voor de Oudere Technieken (MOT) Grimbergen
Het Stadsmus Hasselt
Hopmuseum Poperinge (Hopmuseum) Poperinge
Hospitaalmuseum Brugge
In Flanders Fields Museum Ieper
Jakob Smitsmuseum Mol
Karrenmuseum  Essen
Kasteel van Gaasbeek Gaasbeek
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) Antwerpen
Kunstmuseum aan Zee (Mu.Zee) Oostende
M Leuven
Memorial Museum Passchendaele 1917 Zonnebeke
Middelheimmuseum Antwerpen
Modemuseum Hasselt Hasselt
ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu) Antwerpen
Musea Maaseik Maaseik
Museum De Kolonie (Erfgoed Lommel) Lommel
Museum Dhondt-Dhaenens Deurle
Museum Dr. Guislain Gent
Museum Parkabdij. Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Vlaanderen (Museum Parkabdij)  Heverlee
Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet Antwerpen
Museum Rockoxhuis Antwerpen
Museum van Deinze en de Leiestreek Deinze
Museum Vlaamse Minderbroeders (De Mindere) Sint-Truiden
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) Antwerpen
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) Gent
Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK Gent) Gent
Nationaal Jenevermuseum Hasselt
Nationaal Wielermuseum Roeselare (Wielermuseum) Roeselare
Openluchtmuseum Bokrijk Bokrijk
Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) Velzeke en Oudenaarde
Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren
Roger Raveelmuseum Machelen-Zulte
Romeins Archeologisch Museum Oudenburg (RAM) Oudenburg
Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen Antwerpen
Samenwerkingsverband Stedelijke Musea Ieper Ieper
Speelgoedmuseum Mechelen Mechelen
Sportimonium Hofstade-Zemst
Stadsmuseum Lokeren Lokeren
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) Gent
Stedelijke Izegemse Musea (Musea Izegem) Izegem
Stedelijke Musea Dendermonde Dendermonde
Stedelijke Musea Lier Lier
Stedelijke Musea Mechelen Mechelen
Stedelijk Museum Sint-Niklaas Sint-Niklaas
Talbot House Poperinge
Ten Duinen 1138 Koksijde
TRAM 41 Turnhout
Vlasmuseum Kortrijk
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen Antwerpen
Erkende culturele archiefinstellingen
Organisatie Gemeente
Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG) Gent en Antwerpen
AMVC-Letterenhuis (Letterenhuis) Antwerpen
Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) Antwerpen
Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) Brussel
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee (Annuntiaten Heverlee) Heverlee
KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)  Leuven
Liberaal Archief  Gent
Provinciaal Archief West-Vlaanderen Brugge
Erkende erfgoedbibliotheken
Organisatie Gemeente
Bibliotheek Koninklijk conservatorium Antwerpen Antwerpen
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen
KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC - Erfgoedbibliotheek)  Leuven
Openbare Bibliotheek Brugge Brugge
Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) Hasselt
Universiteitsbibliotheek Antwerpen (Universiteitsbibliotheek - afdeling Historische Collecties en Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap) Antwerpen
Universiteitsbibliotheek Gent (Boekentoren) Gent
Universiteitsbibliotheek K.U. Leuven (Centrale bibliotheek en Maurits Sabbebibliotheek) Leuven

Steunpunt

De Vlaamse Regering kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet één organisatie ondersteunen als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld.

De werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vijf jaar. De eerste beleidsperiode is een verkorte beleidsperiode van drie jaar, 2009-2011. De volgende beleidsperiode loopt van 2012 tot en met 2016.

Het steunpunt realiseert volgende kerntaken:

 • praktijkondersteuning;
 • praktijkontwikkeling;
 • beeldvorming en communicatie.

De kerntaken worden opgenomen in samenspraak met andere steunpunten en binnen een netwerk van cultureel-erfgoedactoren. Voor de beleidsperiode 2009-2011 werd een subsidie aan FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed toegekend als steunpunt.  De minister nam in 2011 de principiële beslissing om dezelfde organisatie een werkingssubsidie als steunpunt toe te kennen voor de beleidsperiode 2012-2016.  

In 2011 ontving FARO een subsidie van 1.586.000 euro. FARO werkte in 2011 onder meer verder aan een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (PRISMA), organiseerde verschillende studiedagen en workshops i.v.m. behoud en beheer, digitalisering en opleidingsnoden,  begeleidde (potentiële) aanvragers voor subsidiëring binnen het Cultureel-erfgoeddecreet en publiceerde verschillende nummers van het FARO-tijdschrift, onder meer de eerste resultaten van het project PRISMA.

FARO coördineerde de Erfgoeddag (bijkomende subsidie van 277.000 euro).

 

Indeling van en werkingssubsidies aan musea

Vanuit het complementair beleid kent de Vlaamse overheid rechtstreeks werkingssubsidies toe aan de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau. Voor de beleidsperiode 2009-2013 betreft het 19 musea, die in 2011 een totaal subsidiebedrag ontvingen van 7.464.000 euro. Deze werkingssubsidie omvat ook de voorziene projectwerking van deze musea omdat deze instellingen niet in aanmerking komen voor projectsubsidies op het Cultureel-erfgoeddecreet. De werkingssubsidie omvat ook een compensatie voor de maatregel die kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar voor maximum 1 euro toegang verleent tot deze musea.

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau
Provincie West-Vlaanderen Gemeente Bedrag in euro
Groeningemuseum Brugge 496.756
Memlingmuseum - Sint Janshospitaal - Museum O.-L.-V Ter Potterie Brugge 226.949
In Flanders Fields Museum Ieper 594.160
Mu.ZEE Oostende 340.911
Provincie Oost-Vlaanderen    
Design Museum Gent Gent 292.209
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent 496.756
Museum voor Schone Kunsten Gent 735.394
Museum voor Industriële Archeologie en Textiel Gent 348.703
Museum Dr. Guislain Gent 467.535
Het Huis van Alijn Gent 292.209
Provincie Antwerpen    
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim Antwerpen 389.612
Museum Plantin-Moretus Antwerpen 370.132
Kunstmusea Antwerpen Antwerpen 389.612
Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen Antwerpen 279.547
Modemuseum Provincie Antwerpen Antwerpen 272.729
Fotomuseum Provincie Antwerpen Antwerpen 233.767
Provincie Limburg  
Openluchtmuseum Bokrijk Genk 584.419
Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren 360.391
Provincie Vlaams-Brabant  
Sportimonium Zemst 292.209
TOTAAL   7.464.000


Naast de subsidiëring van de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau voorziet de Vlaamse overheid in de huidige beleidsperiode als overgangsmaatregel ook de subsidiëring van de lokaal ingedeelde musea die niet binnen het werkingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant vallen. Per museum werd in 2011 een bedrag van 11.796 euro voorzien. Het betrof vier musea voor een totaal subsidiebedrag van 47.484 euro.

 

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het lokale niveau (musea die niet onder een convenant vallen)*

Provincie Gemeente bedrag in euro
Oost-Vlaanderen  
Stedelijke Musea Dendermonde Dendermonde 11.796
Antwerpen  
Stedelijke Musea Lier Lier 11.796
Karrenmuseum Essen Essen 11.796
Limburg  
Museum De Kolonie Lommel 11.796
TOTAAL   47.184

* Lokale en regionale musea die onder een convenant vallen, worden gesubsidieerd vanuit de gemeente of provincie

 

Samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van thematische samenwerkingsverbanden van oude en hedendaagse kunst die een versterking van de internationale profilering nastreven. De jaarlijkse werkingssubsidie bedroeg in 2011 gezamenlijk 499.000 euro. Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden volgende samenwerkingsverbanden gesubsidieerd voor de beleidsperiode 2009-2013:

 • Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF)
 • Lukas, Art in Flanders
 • Vlaamse Kunstcollectie (VKC).
Werkingssubsidies aan samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van kunstcollecties (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Lukas, Art in Flanders Gent 204.979
Vlaamse Kunstcollectie Gent 122.010
Contemporary Art Heritage Flanders Oostende 122.010
TOTAAL   449.000

 


Indeling van en werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen en Archiefbank Vlaanderen

Culturele archiefinstellingen

De huidige subsidiëring op basis van het Archiefdecreet is uitdovend.

Uiterlijk in 2012 dienen deze organisaties de overstap te maken naar het Cultureel-erfgoeddecreet, indien ze verder gesubsidieerd wensen te worden. Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de subsidiëring van twee soorten erkende culturele archiefinstellingen:

 • culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
 • privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die het culturele leven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad documenteren.

Uiterlijk op 15 juli 2011 dienden vijf erkende culturele archiefinstellingen een aanvraag in voor het bekomen van eenindeling bij het Vlaamse niveau. Volgende vijf organisaties die een aanvraag indienden, verkregen deze ook.

 • Amsab- Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)
 • AMVC-Letterenhuis (Letterenhuis)
 • Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)
 • KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)
 • Liberaal Archief.

Deze organisaties kunnen op 1 april 2012 een beleidsplan indienen voor het bekomen van subsidiëring in de volgende beleidsperiode.

Andere organisaties die gesubsidieerd werden op het Archiefdecreet hebben zich intussen geherprofileerd of zullen zich nog herprofileren als landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed.

Werkingssubsidies aan archiefinstellingen op basis van een cultureel thema (decretale basis: Archiefdecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
AMVC Antwerpen 285.301
Centrum Vlaamse Architectuurarchieven Antwerpen 251.103
Resonant Leuven 280.643
TOTAAL   817.047

 

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Katholieke Universiteit Leuven - Katholiek Documentatie - en onderzoekscentrum Leuven 1.914.598
Liberaal Archief  Gent 867.832
TOTAAL   2.782.430
Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen (decretale basis: Archiefdecreet) 
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamse Nationalisme Antwerpen 1.171.026
Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel Brussel 327.052
Dacob Archief en Bibliotheek voor de Studie van het Communisme Brussel 101.397
Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent 1.356.919
Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers Brussel 76.544
TOTAAL   3.032.938

Archiefbank Vlaanderen

De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register dat het privaatrechtelijk archivalisch cultureel erfgoed integraal in kaart brengt. De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De databanken die in dat kader worden opgemaakt zijn openbaar. Voor het beheer van dit openbaar register van Vlaams privaatrechtelijk archivalisch erfgoed kent de Vlaamse overheid een werkingssubsidie toe aan vzw Archiefbank Vlaanderen voor de periode 2009-2012. Daartoe werd tussen beide partijen een beheersovereenkomst gesloten. Het subsidiebedrag aan vzw Archiefbank Vlaanderen bedroeg in 2011 280.330,88 euro.

In de tweede jaarhelft van 2011 werd de realisatie van de beheersovereenkomst 2009-2012 geëvalueerd. De bevindingen uit het verslag worden meegenomen binnen het beleidsplanningsproces waarbij de organisatie een nieuwe aanvraag zal indienen op 1 april 2012.

Werkingssubsidie aan Archiefbank Vlaanderen (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Archiefbank Vlaanderen Gent 280.331
TOTAAL   280.331

 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Uit de studieopdracht ‘Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen’ van 2003 blijkt dat er in Vlaanderen meerdere topcollecties aanwezig zijn op het vlak van documentair erfgoed. Met het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet de Vlaamse overheid in de subsidiëring van een Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste spelers in Vlaanderen die documentaire collecties in beheer hebben. Het samenwerkingsverband zorgt voor de ontwikkeling en verspreiding van expertise op het vlak van conservatie en ontsluiting van deze collecties, zowel geschreven, gedrukte als digitale collecties, in Vlaanderen. Op het vlak van collectiemobiliteit moet het samenwerkingsverband zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende collectiebeherende organisaties. De Vlaamse overheid sloot een beheersovereenkomst met vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de periode 2009-2012.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd opgericht door zes representatieve erfgoedbibliotheken in Vlaanderen: de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, de Openbare Bibliotheek van Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt en de Universiteitsbibliotheek Leuven. Ze vormt een netwerk van erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek versterkt de cultureel-erfgoedgemeenschap door communicatie op alle niveaus, door de ontwikkeling van expertise en door de realisatie van projecten rond deze collecties. In 2011 ontving de organisatie een subsidiebedrag van 286.000 euro.

In het kader van deze meerjarige werkingssubsidie werd door het agentschap bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2011 een eindevaluatie uitgevoerd. De bevindingen uit het verslag worden meegenomen binnen het beleidsplanningsproces waarbij de organisatie een nieuwe aanvraag zal indienen op 1 april 2012.

Werkingssubsidie aan Vlaamse Erfgoedbibliotheek (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Vlaamse Erfgoedbibliotheek Antwerpen 286.000
TOTAAL   286.000

 

 

Werkingssubsidies voor landelijke organisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed

Omwille van de groeiende nood aan specifieke expertise over de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed zet het beleid in op het tot stand brengen van een netwerk van kennis en expertise. In dit netwerk opereert FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als makelaar. Tegelijk spelen ook collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (musea en culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Archiefbank Vlaanderen) een cruciale rol in dit netwerk. Zij bezitten immers bij uitstek een expertise over het thema waarrond de instelling haar collectie en werking uitbouwt. Daarnaast heeft het Cultureel-erfgoeddecreet de ondersteuning van dienstverlenende organisaties geïntroduceerd, met name landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed en landelijke organisaties voor volkscultuur. Dit zijn organisaties die door hun netwerkfunctie en dienstverlenende activiteiten, de doorstroming van (internationale) kennis en expertise centraal stellen.

Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed zijn organisaties die ondersteuning geven en kennis genereren over een specifiek erfgoedaspect (bijvoorbeeld digitalisering) of overkoepelend kennis en expertise ter beschikking stellen van een zeer grote, diverse deelsector (bijvoorbeeld religieus erfgoed, waar veel betrokkenen de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben).

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Ze onderscheiden zich echter doordat hun draagvlak – hun cultureel-erfgoedgemeenschap – bestaat uit een netwerk van verenigingen van voornamelijk niet-professionele erfgoedspelers, vrijwilligers en gebruikers.

De Vlaamse Regering kende in 2011 een totaalbedrag van 1.981.254 euro toe aan de landelijke organisaties volkscultuur (Cultureel-erfgoeddecreet), de landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed (Cultureel-erfgoeddecreet) en de organisaties volkscultuur (Decreet op de Volkscultuur).

Werkingssubsidies aan landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet) 
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Centrum voor Agrarische Geschiedenis Leuven 137.861
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur Leuven 298.370
Het Firmament Mechelen 98.472
PACKED - Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele Kunsten Brussel 198.913
tapis plein Brugge 137.861
TOTAAL   871.477

 

Werkingssubsidies aan landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Heemkunde Vlaanderen Mechelen 334.803
Volkskunde Vlaanderen Gent 196.944
TOTAAL   531.747

 

Werkingssubsidies aan organisaties volkscultuur (decretale basis: Decreet op de Volkscultuur)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Academie voor de Streekgebonden Gastronomie - Centrum voor Culinair Erfgoed Hasselt 44.313
Familiekunde Vlaanderen Roeselare 257.996
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden Kinrooi 44.313
Instituut voor Vlaamse Volkskunst Stekene 44.313
Kant in Vlaanderen Diest 44.313
Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed Leuven 98.472
Variaties, Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen Gent 44.313
TOTAAL   578.030


Nieuwe aanvragen landelijke expertisecentra en landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur 2012-2016

Op 1 april 2011 werden 13 aanvragen ingediend voor een werkingssubsidie als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2012-2016. Voor een werkingssubsidie als landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur werden drie aanvraagdossiers ingediend.

De Vlaamse Regering besliste op 28 oktober 2011, op basis van de adviezen van de beoordelingscommissie, het agentschap en de minister, om  volgende organisaties te erkennen en te subsidiëren voor de beleidsperiode 2012-2016:

Aanvrager Erkend als Expertise

Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG)

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Agrarisch erfgoed

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Religieus erfgoed

Centrum Vlaams Architectuurarchieven (CVAa)

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

Expertisecentrum Technisch en Wetenschappelijk Erfgoed (ETWIE)

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Technisch wetenschappelijk en industrieel erfgoed

Het Firmament

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed van de podiumkunsten (theater en dans)

PACKED

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Digitaal erfgoed

tapis plein

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Actieve cultureel-erfgoedparticipatie (met als focus immaterieel cultureel erfgoed)

Volkskunde Vlaanderen

landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed

Volkscultuur (met als focus ‘Stoeten, feesten, rituelen en sociale praktijken)

Familiekunde Vlaanderen

landelijke cultureel-erfgoedorganisatie volkscultuur

Familiekunde en heraldiek

Heemkunde Vlaanderen

landelijke cultureel-erfgoedorganisatie volkscultuur

Heemkunde: lokale en regionale geschiedenis en volkscultuur

 

Cultureel-erfgoedconvenants met het oog op het subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid en van het provinciaal cultureel-erfgoedbeleid

Met het Cultureel-erfgoeddecreet zet de Vlaamse overheid in op een complementair beleid. De Vlaamse overheid koos hiervoor een hedendaags beleidsinstrument, het cultureel-erfgoedconvenant.

Een cultureel-erfgoedconvenant is een onderhandelde overeenkomst met resultaatsverbintenis tussen de Vlaamse overheid en een provincie, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De open formule van dit instrument zorgt er voor dat de afsprakenregeling op maat van elke partner kan worden gesloten, zodat de provincie, de gemeente, het intergemeentelijke samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie zelf haar cultureel-erfgoedbeleid kan invullen binnen de krijtlijnen opgesteld door de Vlaamse overheid.

Het subsidiëren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant met de provinciebesturen

De werkingssubsidie wordt toegekend voor minstens de ondersteuning van musea ingedeeld bij het regionale niveau en de uitbouw van een regionaal depotbeleid.

Het subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid door een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten

Door het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant neemt het lokale bestuur de verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid en ligt de uitvoering van dat beleid bij haar. Het cultureel-erfgoedconvenant speelt een versterkende rol in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de gemeenten. Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kan de Vlaamse overheid aan een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband een werkingssubsidie toekennen voor de versterking van het lokale beleid dat de lokale besturen voeren voor het cultureel erfgoed.

Het lokaal cultureel-erfgoedbeleid bevat minstens:

 • de versterking van het lokale cultureel-erfgoedveld door uitwisseling van kennis en expertise en het vergroten van het maatschappelijke draagvlak. De cultureel-erfgoedcel speelt hierin een belangrijke rol. De cultureel-erfgoedcel versterkt het lokale cultureel-erfgoedveld door het opzetten van projecten en de uitwisseling van kennis en expertise. Ze zorgen ervoor dat het maatschappelijke draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot
 • de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren: dit kan gebeuren door het verstrekken van logistieke, financiële en personele middelen. De ontwikkeling van een lokaal ondersteuningsbeleid kadert ook binnen het complementaire beleid tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de lokale besturen.

In 2011 werd er binnen het Cultureel-erfgoeddecreet een totaalbudget van 7.926.000 euro toegekend voor de uitvoering van de cultureel-erfgoedconvenants:

 • 1.495.000 euro voor cultureel-erfgoedconvenants met provincies
 • 6.431.000 euro voor cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Werkingssubsidies aan erfgoedconvenants met gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en VGC  (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Erfgoedconvenant Gemeente(n) Bedrag in euro
Aalst Aalst 193.158
Antwerpen Antwerpen 772.629
Brugge Brugge 469.856
CO7 Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke 251.105
Cultuuroverleg Meetjesland Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate, Aalter, Knesselare, Lovendegem, Nevele, Waarschoot, Zomergem, Evergem 298.429
Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, De Rand 289.736
Gent Gent 676.051
Hasselt Hasselt 220.199
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Beveren, Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster 309.052
k.ERF Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie 304.223
Kempens Karakter Grobbendonk, Herentals, Nijlen, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar 193.158
Kortrijk Kortrijk 197.986
Leuven Leuven 221.165
Mechelen Mechelen 219.233
Noorderkempen Turnhout 197.021
Projectvereniging Mijnstreek As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen 290.702
Projectvereniging TERF Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden 315.813
Sint-Truiden Sint-Truiden 193.158
Tongeren Tongeren 127.972
Viersprong Land van Rode Mele, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem 193.158
Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC ( grondgebied 19 Brusselse gemeenten) 497.195
TOTAAL   6.431.000
Werkingssubsidies aan erfgoedconvenants met provincies (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Erfgoedconvenant Provincie Bedrag in euro
Antwerpen Antwerpen 339.000
Limburg Limburg 231.000
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 371.000
Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant 271.000
West-Vlaanderen West-Vlaanderen 283.000
TOTAAL   1.495.000


Nieuwe aanvragen cultureel-erfgoedconvenants

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een jaarlijkse instapmogelijkheid voor nieuwe cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er werden zeven aanvraagdossiers ingediend voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant.

De Vlaamse Regering besliste om een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten voor de beleidsperiode 2012-2016 met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Vlaamse Regering besliste om een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten voor de beleidsperiode 2012-2014 met projectvereniging Cultuurdijk. Deelnemende gemeenten  zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

De Vlaamse Regering besliste voor de beleidsperiode 2012-2014 eveneens positief over twee aanvragen voor een nieuw cultureel-erfgoedconvenant door een uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking. Enerzijds gaat het om de projectvereniging Kempens Karakter. Deelnemende gemeenten zijn Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar.

De steden Sint-Truiden en Tongeren, waarmee momenteel aparte cultureel-erfgoedconvenants gesloten zijn, stappen samen met nog acht gemeenten in de projectvereniging Erfgoed Haspengouw. Deelnemende gemeenten zijn Bilzen, Borgloon, Gingelom, Hoeselt, Heers, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Voeren.

De beslissing van de Vlaamse Regering brengt het aantal cultureel-erfgoedconvenants voor het subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid op eenentwintig voor in totaal 127 gemeenten.

 

Cultureel-erfgoedpublicaties

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet werkingssubsidies aan uitgevers voor de uitgave van een periodieke publicatie ongeacht de drager. Ook online publicaties of publicaties op cd-rom en andere media komen in aanmerking. In 2011 kende de minister 92.013 euro toe aan zeven publicaties.

Werkingssubsidies aan periodieke cultureel-erfgoedpublicaties (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet) 
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Biekorf Brugge 7.264
Centrum voor Studie en Documentatie Schilde 7.264
De Leiegouw, Vereniging voor Geschied, Taal en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse Kortrijk 7.264
Genootschap voor Geschiedenis te Brugge  Brugge 7.264
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent Gent 7.264
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Gent 48.429
Vereniging van Antwerpse Bibliofielen Antwerpen 7.264
TOTAAL   92.013

Op 1 april 2011 werden zeven aanvragen ingediend voor een werkingssubsidie voor de uitgave van een periodieke cultureel-erfgoedpublicatie voor de beleidsperiode 2012-2016.

De Vlaamse Regering besliste op 18 november 2011, op basis van de adviezen van de beoordelingscommissie, het agentschap en de minister, om de uitgave van volgende publicaties te ondersteunen voor de beleidsperiode 2012-2016:

Uitgever

TijdschrifT

Toegekend subsidiebedrag in euro

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)

70.000

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw

De Gulden Passer

8.000

Centrum voor Studie en Documentatie vzw

Volkskunde

7.500


Eénmalige cultureel-erfgoedpublicaties

Een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon kan een subsidie aanvragen voor de uitgave van een éénmalige publicatie over cultureel erfgoed, ongeacht de drager. Subsidies voor éénmalige publicaties kunnen aangevraagd worden door rechtspersonen die winst nastreven, bijvoorbeeld een commerciële uitgeverij.

De aanvragen voor éénmalige publicaties over cultureel erfgoed worden samen met een artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud behandeld door de beoordelingscommissie Publicaties.

In 2011 werden 29 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een éénmalige publicatie. De minister kende 90.400 euro toe aan 11 publicaties.

Periodieke wetenschappelijke publicaties over volkscultuur en geschiedenis

Het Cultureel-erfgoeddecreet bevat een overgangsregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties voor volkscultuur en geschiedenis van verenigingen die:

 • vallen onder de bepalingen van het Decreet op de Volkscultuur
 • een subsidie ontvingen tot 1 januari 2008, en waarvan de subsidie lager lag dan 3.000 euro
 • niet in een gemeente liggen waarmee de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant sloot.

Zij ontvangen nog tot en met 2014 het subsidiebedrag, toegekend in 2007, mits zij aan de criteria voldoen.

In 2011 werden 22 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een periodieke publicatie voor volkscultuur en geschiedenis. De minister kende 24.124 euro toe aan 22 publicaties.

Projectsubsidies aan periodieke wetenschappelijke publicaties over volkscultuur en geschiedenis (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Bedrag in euro
Aarschotse Kring voor Heemkunde Aarschot 892
De Roede van Tielt Tielt 892
Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium  Geraardsbergen 892
Geschied- en Heemkundige Kring voor het Hageland en Omgeving Sint-Joris Winge 892
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde Oudenaarde 892
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse Ronse 892
Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst Aalst 1.792
Heem- en Oudheidkundige Kring Zele Zele 892
Heemkring Bos en Beverveld Beerse 892
Heemkring Scheldeveld De Pinte 892
Heemkundige Kring Malle Oostmalle 892
Heemkundige Kring van Huldenberg sint-Agatha-Berchem 892
Koninklijk Historisch genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel Asse 1.792
Koninklijke Heemkundige Kring Essen Essen 892
Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren Tervuren 892
Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek Deinze 1.792
Kruishoutemse Heem- en Geschiedkundige Kring “Hultheim” Kruishoutem 892
Molenzorg Sint-Amands 1.792
Mortselse Heemkundige Kring Mortsel 892
Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate Oostende 892
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde Dendermonde 1.792
SPAENHIERS, acheologisch-historische Kring Koekelare Brugge 892
Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant Bornem 892
TOTAAL   25.016

 


Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten

In een jong beleidsveld is het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe initiatieven. Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet daartoe in twee soorten projectsubsidies: ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten.

Met de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten stimuleert de Vlaamse overheid de ontwikkeling van voorbeeldinitiatieven in de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed. Met deze projectsubsidies wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor Vlaanderen mogelijk maken of versterken. De schaalgrootte, de voorbeeldwerking en de reikwijdte van een project vormen belangrijke criteria. De meerwaarde van een project ligt grotendeels in de wijze waarop de ervaringen en resultaten worden teruggekoppeld en ter beschikking worden gesteld van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.

Daarnaast zijn er ook projectsubsidies voor internationale cultureel-erfgoedprojecten. Deze moeten de internationale samenwerking, uitwisseling en expertise aanmoedigen. Eveneens kunnen ze kansen geven aan de bevolking in Vlaanderen om deel te nemen aan een bredere cultuurbeleving. Hierdoor wordt de internationale uitstraling van Vlaanderen versterkt. Internationale projecten kunnen ook aangevraagd worden door buitenlandse organisaties.

In 2011 was er een budget van 1.213.300 euro voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten. Er werden in 2011 44 ontwikkelingsgerichte en 7 internationale projecten ingediend. Hiervan werden 22 ontwikkelingsgerichte en 3 internationale projecten gesubsidieerd.

Ontwikkelingsgerichte projecten (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Projecttitel Bedrag in euro
Alamire Foundation vzw Leuven Inventarisatie van antifonaria bewaard in Vlaanderen 55.000
Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen Antwerpen Inventarisatie en valorisatie van de partituren uit de jazzcollectie Albert Michiels 19.700
Erfgoed Limburgse Kempen Lommel Soldatenlaarzen, chocolade en kauwgom. Globaliseringserfgoed WO II Limburgse Kempen. 25.000
K.U. Leuven Leuven Balans en Perspectief. Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch
erfgoed in Vlaanderen  
60.000
KADOC-K.U.Leuven Leuven Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen en Brussel, 1830-heden 65.000
Kif Kif Antwerpen Origins 40.000
MANA. Expertisecentrum islamitische culturen in Vlaanderen Brussel Islamitisch Religieus en Cultureel Erfgoed. De ontwikkeling van een foto-en verhalendatabank rond Islamitische Beleving, Rituelen, Tradities en Feesten. 58.100
Matrix - Centrum voor Nieuwe Muziek Leuven Ontwikkeling van een actuele benadering van hedendaags Vlaams muzikaal erfgoed op het gebied van bewaring, onderzoek en ontsluiting 10.400
MobiliteitsErfgoed Tram- en Autobus Mechelen Inventarisatieproject Collectie Mobiel Erfgoed – Tram en Bus 45.000
Provinciale Hogeschool Limburg Hasselt Vlaams cultureel¬-erfgoed game (CEGA): MaxiMine 50.000
Stad Izegem Izegem In het wiel van Odiel/van borsteltrekker tot wielrenner 60.000
Stad Poperinge Poperinge Lijssenthoek Military Cemetery - Spiegel van de Grote Oorlog - Daily mirror of the Great War in Flanders 75.000
Stad Waregem Waregem Met paardenkracht. Registratie en ontsluiting van paardenerfgoed in Vlaanderen 40.000
Stedelijke Musea Sint-Niklaas Sint-Niklaas Mercator digitaal 45.000
Stichting de Bethune Kortrijk Publieke ontsluiting en valorisatie van de bibliotheek en het archief van de Stichting de Bethune 54.800
Stichting Museum Dhondt-Dhaenens Deurle Verzameling Tony Herbert 40.000
Stichting Roger Raveel Machelen-Zulte Albisola 40.000
The Maarten Van Severen Foundation Gent Inventarisatie en ontsluiting van het archief Maarten Van Severen 100.000
Universiteit Gent - Instituut voor Publieksgeschiedenis Gent Mijn verloren land. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie? 55.000
Universiteit Gent - Vakgroep Geografie Gent Liber Floridus. Cartografie rond 1100. 92.100
Variaties Gent Het digitale Woordenboek van de Nederlandse Dialecten - vervolgproject 1 40.000
Variaties  Gent Ontsluiting van Vlaamse dialectopnames 20.000
TOTAAL     1.090.100
Internationale projecten (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)
Organisatie Gemeente Projecttitel Bedrag in euro
Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme Antwerpen NISE - Nationalistische Intermediaire Structuren in Europa. Een werkinstrument voor het onderzoek
naar de transnationale en interculturele kenmerken van de nationale en regionale bewegingen in Europa. 
55.000
Stedelijke Musea Kortrijk Kortrijk Roeland Savery, 400 jaar ambassadeur in Europa 55.000
Ten Duinen 1138 Koksijde Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in Noordwest Europa
tussen de 12de en de 18de eeuw.
13.200
TOTAAL     123.200
Organisatie Gemeente Projecttitel Bedrag in euro
Packed Brussel Matching Funds - Linked Heritage  3.120
Packed Brussel  Matching Funds - DCA 140.800
TOTAAL     143.920

 


Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) werd in 1985 opgericht in de vorm van een vzw. Het doel van de vzw is de promotie van de hedendaagse beeldende kunsten. Het M HKA ontwikkelt een integrale werking rond beeldcultuur, gevoed vanuit de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder. De kerntaken zijn: het verzamelen, behouden en beheren van een eigen collectie, het presenteren, bestuderen en documenteren van discursieve, tentoonstellings- en documentatieprojecten en experimenten, het bemiddelen tussen kunst en mensen. Het  M HKA wil zich lokaal, regionaal in Vlaanderen en internationaal opstellen als een open huis, een ontmoetingsplaats voor kunst, kunstenaars en mensen. Bij het realiseren van zijn werking hanteert het M HKA kritische zin, waarbij het respect wil tonen voor de complexiteit van mensen, dingen en ideeën en het bijzondere aandacht schenkt aan maatschappelijke verhoudingen.

Het M HKA beschikt daartoe over door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde en met de steun van de Vlaamse overheid verworven gebouwen. Voor de uitvoering van de inhoudelijke werking werd tussen de Vlaamse Regering en het M HKA een beheersovereenkomst gesloten. De beleidsperiode liep van 2006 tot en met 2010. Door de overgang naar het Cultureel-erfgoeddecreet werd deze beleidsperiode met één jaar verlengd. Het M HKA ontving voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst in 2011 een werkingssubsidie van 3.797.000 euro en een impulssubsidie van 500.000 euro. Er werd in 2011 geen aankoopkrediet voorzien omwille van besparingen.

Op 1 april 2011 diende het M HKA een beleidsplan in voor de nieuwe beleidsperiode die start op 1 januari 2012 en eindigt op 31 december 2016. Een internationaal samengestelde ad hoc commissie visiteerde het M HKA op 16 en 17 mei 2011 en gaf een advies over het beleidsplan. Op basis van het beleidsplan, de adviezen van de ad hoc beoordelingscommissie en het agentschap en het voorstel van de minister werd in 2011 de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016 voorbereid. Deze beheersovereenkomst wordt in 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Artikel 62bis van de Financieringswet

In uitvoering van Artikel 62bis van de Financieringswet gaat een gedeelte van de winst van de Nationale loterij naar het cultuurbeleid. Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) ontvangt in uitvoering van de beheersovereenkomst 2006-2011 500.000 euro uit de kredieten van art. 62bis van de Financieringswet. Zowel de dotatie als de art. 62bis-subsidie worden aangewend voor de werking zoals beschreven in de beheersovereenkomst.