Overzicht middelen

In 2011 werd in totaal 38,7 miljoen euro uitgegeven ter ondersteuning van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

In vergelijking met 2010 betekent dit een stijging met 0,7 miljoen euro. In 2011 werd een besparing gerealiseerd voor 1,2 miljoen euro. Deze besparing werd evenwel gecompenseerd door een aantal maatregelen met een positief budgettair effect:

  • het wegvallen van de kredietblokkeringen uit 2010 (+0,7 miljoen euro)
  • het indexeren van de werkingssubsidies (+ 0,5 miljoen euro)
  • een aantal kredietverhogingen die elders binnen de cultuurbegroting gecompenseerd werden (+ 0,7 miljoen euro - o.a. door het toevoegen van de aanvullende subsidies voor tewerkstelling aan de cultureel-erfgoedconvenants met de provincies en VGC).

 

Werkingssubsidies

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies die op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet en de uitdovende decreten (het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur) werden toegekend in 2011. Het gaat om een totaalbudget van 34.671.197 euro.

werkingssubsidies aantal bedrag
steunpunt 1 1.586.000
musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau 19 7.464.000
culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau en Archiefbank Vlaanderen 9 6.381.000
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 1 286.000
samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties 3 449.000
landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed 16 2.513.000
periodieke cultureel-erfgoedpublicaties   92.013
Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC 21 6.431.000
musea ingedeeld bij het lokale niveau 4 47.184
Cultureel-erfgoedconvenants met provincies 5 1.495.000
Instellingen Vlaamse Gemeenschap 4 7.927.000
totaal   34.671.197

 

Projectsubsidies

In 2011 werd in totaal 1.382.236 euro toegekend aan projecten binnen het Cultureel-erfgoeddecreet – een stijging met 0,4 miljoen euro ten opzichte van 2010.

Projectsubsidies aantal bedrag in euro
ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed 22 1.090.100
internationale projecten cultureel erfgoed 3 123.200
cofinanciering van Europese digitaliseringsprojecten 2 143.920
niet-periodieke publicaties cultureel-erfgoed 0 0
lokale publicaties 23 25.016
totaal   1.382.236

 

Flankerende maatregelen

Flankerende maatregelen bedrag in euro
Erfgoeddag 227.000
Week van de Smaak 0
impulssubsidie M HKA 500.000
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw 180.000
Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid vzw 100.000
De Rand vzw voor FelixArt Museum / Museum Felix De Boeck 94.000
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw 90.000
Memoriaal-Museum Kazerne Dossin 448.000
totaal 1.639.000

 

VIA3

Een gedeelte van de tegemoetkomingen in het kader van het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA3) wordt uitbetaald door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Sinds 2009 zijn al deze VIA3-middelen geïntegreerd in de werkingssubsidies.

 

Topstukkenfonds en uitgaven voor aankopen en behoud en beheer van de Collectie Vlaamse Gemeenschap

Topstukken - Collectie Vlaamse Gemeenschap  bedrag in euro
behoud en beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en uitvoering van het Topstukkendecreet 372.000
dotatie aan het Topstukkenfonds 662.000
verwerving van Kunstwerken en Cultuurgoederen (collectie M HKA) 0
totaal 1.034.000

 

Samenvattend overzicht

  aantal bedrag
steunpunt 1 1.586.000
musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau 19 7.464.000
culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau en Archiefbank Vlaanderen 9 6.381.000
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 1 286.000
samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties 3 449.000
landelijke organisaties volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed 16 2.513.000
periodieke cultureel-erfgoedpublicaties   92.013
Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC 21 6.431.000
musea ingedeeld bij het lokale niveau 4 47.184
Cultureel-erfgoedconvenants met provincies 5 1.495.000
Instellingen Vlaamse Gemeenschap 4 7.927.000
subtotaal werkingssubsidies   34.671.197
ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed 22 1.090.100
internationale projecten cultureel erfgoed 3 123.200
cofinanciering van Europese digitaliseringsprojecten 2 143.920
niet-periodieke publicaties cultureel-erfgoed 0 0
lokale publicaties 23 25.016
subtotaal projectsubsidies   1.382.236
Erfgoeddag   227.000
Week van de Smaak   0
impulssubsidie M HKA   500.000
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw   180.000
Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid vzw   100.000
De Rand vzw voor FelixArt Museum / Museum Felix De Boeck   94.000
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw   90.000
Memoriaal-Museum Kazerne Dossin   448.000
subtotaal flankerende maatregelen   1.639.000
behoud en beheer van de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap en uitvoering van het Topstukkendecreet   372.000
dotatie aan het Topstukkenfonds   662.000
verwerving van Kunstwerken en Cultuurgoederen (collectie M HKA)   0
subtotaal collectie Vlaamse gemeenschap   1.034.000
Algemeen totaal   38.726.433